Redesign av tidsskrift

Redaksjonell design

Når: Høst 2013
Veileder: Ole Lund
Prosjekttype: Studieprosjekt, omslag: individuell, materie: gruppe

Brief: Utvikle et design der den grafiske formen signaliserer at det aktuelle tidsskriftet er et veletablert og anerkjent akademisk fagtidsskrift. Designet skal forholde seg til internasjonale sjangerkonvensjoner. Det skal tilfredsstille relevante behov hos leserne, forfatterne, redaktørene og produsentene. Tidsskriftet bør ha en grafisk identitet, gjennomgående fra nummer til nummer og årgang til årgang.

Løsning: Vi startet med å analysere tidsskriftet og noterte oss hva som burde endres. Titlene var midtstilt, det var ikke konsekvent spaltebredde og teksten var blokkjustert og forårsaket elver i teksten. Luften mellom tittelnivå og brødtekst var ikke optimal, og tittelnivåene kunne med fordel blitt fremstilt på en bedre måte.

I tidsskriftet er det mye tekst som skal på plass. Vi valgte derfor å ha et asymetrisk satsspeil for å få godt nok med luft mellom tekstmassene. Vi har gjort en del grep for kontrast som å bruke en grotesk for de ulike tittelnivåene (Myriad Pro) og til mindre informasjon og en antikva skrift til brødteksten (Bembo Std).

Farge blir også brukt som et kontrastgrep. Fargen som benyttes på tekst skal være den samme som blir brukt på omslaget. Denne fargen er gjennnomgående for en hel årgang. Den eneste forskjellen som blir gjort innad i en årgang er at det skal være ulike bilder på omslagene.